“Bir Arada Yaşarız” Destek Programı Proje Başvuru Sonuçları Açıklandı

Bir arada yaşama kanallarını genişletme iddiamız çerçevesinde bir yandan kendi ekibimiz ve olanaklarımızla “insan ve toplum” ile “ekoloji ve hayat” alanlarında akademik ve sosyal araştırmalar yapıp sanat-tasarım projeleri yürütürken, diğer yandan da bu alanda yapılan çalışmaları destekliyoruz.

2022-2023 yılı destek programı kapsamında vakfın üç temel çalışma alanı olan “insan ve toplum”, “ekoloji ve hayat” ile “sanat ve tasarım” alanlarında birer projeyi desteklemeye karar verdik. 

Proje desteği kapsamında yapılan 12 başvuru içerisinde üç proje desteklenmeye uygun bulundu. 

BAYETAV olarak imkanlar dahilinde bu tür proje desteklerini sürdürmeyi arzuluyoruz. 2023 yılında Ekim-Kasım aylarında yeni bir çağrıya çıkmayı hedefliyoruz.  

Çağrımıza ilgi duyup başvuru yapan tüm adaylara teşekkür ederiz.  


SEÇİLEN PROJELER

Mahsul Projesi

Mahsul Projesi Türkiye’deki delta ovaların son iki yüzyılda dönüşen peyzajını ve zorlaşan iklim koşullarında hala tarım yapmayı sürdüren yerel üreticileri merkezine alıyor. Mahsul kavramını eleştirel bir okumaya açıyor. Son iki yüzyılda toprağa ekilen tohumların yine aynı toprağa ekilen barajlar, fabrikalar, elektrik santralleriyle birlikte nasıl geliştiğinin, değiştiğinin ve sonunda nasıl mahsuller verdiğinin izini sürüyor. Öte yandan bugün ovalarda hala üretim yapmakta olan yerel üreticilerin mahsulle kurdukları ilişikliyi, bugünkü̈ iklim krizi karşısında kadim teknikler ve güncel yöntemler arasında nasıl bir strateji geliştirdiklerini konuşmak için bir diyalog alanı açmayı amaçlıyor.

Sürdürülebilir Gıda Sistemleri İçin Yol Haritası Projesi

Kent-bölge gıda sistemi yaklaşımı; yerleşmelerin gıda kent bölgesine dönük izlenecek strateji, eylem ve uygulamaları bütüncül bir bakış açısı ile bilgi ve analize dayalı olarak ortaya koyan, gıda sisteminde yaşanan sorunların ve adaletsizliklerin çözümüne dönük eylemleri gerçekleştirmeyi ve gıda üretim-tüketim-dağıtım-atık mekanizmalarının iklim krizine verdiği negatif katkıyı sağaltmayı hedefleyen sistemin bütününü tarif eder. Bu proje kapsamında, kent-bölge gıda sistemlerine dönük (i) strateji, eylem ve uygulama çerçevesi için yol haritası oluşturacak bir rehber üretilmesi ve (ii) bütüncül kentsel gıda planlamasının yapılabilmesi için gereken araştırma ve analiz yöntemlerinin, uygulama ve katılım mekanizmalarının tasarlanarak farklı yerel ihtiyaçlara uygun biçimde uyarlanmasına olanak tanıyan esneyebilir bir çerçeve tasarlanması planlanmıştır. Bu kapsamda, proje, İzmir Karşıyaka vakası üzerinden tarım-gıda sistemi çerçevesinde yapılacak uygulamaların içeriğine ve mekânsal yer seçimine yönelik verilecek kararların, önceliklerin ve aciliyetlerin belirlenmesine dönük bir dizi analiz içermektedir. Bu analizlere dayanarak karar vericiler için kentsel gıda stratejileri ve eylemlerinin üretilmesine dönük bir yol haritası oluşturulacaktır. 

“Biraradalığın Dilini Kurmak”: Göçmen Karşıtı Söylemlerle Mücadelede Yeni Bir Temsil ve İletişim Modelinin Geliştirilmesi 

Bu projenin genel amacı, göçmen karşıtı söylemlerle baş etme ve mücadele kapasitesini arttırmak ve bu konuda yeni yollar keşfetmeye katkı sağlamaktır. Proje, siyasi iktidar ve muhalif çevrelerce benimsenen göçmen karşıtı söylemlerin tematik alanlarını ve bileşenlerini belirlemeye yönelik bir haritalandırma çalışmasıyla birlikte, özellikle zorunlu göç̧/mültecilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri, yerel inisiyatifler ve bizzat göçmenlerin içinde yer aldığı dayanışma ağlarının bu söylemlerle baş etme ve mücadele kapasitelerini geliştirmeye dönük hazırlanmıştır. Projenin spesifik hedefi ise İzmir’de göçmenlerle birlikte ortak yaşam kültürünü teşvik eden bir temsil ve iletişim modelinin geliştirilmesidir. Proje aynı zamanda İzmir’de biraradalığın dilini kurmaya yönelik bir temsil ve iletişim modelini geliştirirken, yerel bileşenlerin kendi aralarındaki işbirliğinin teşvik edilmesini de beraberinde getirecektir.